GDPR en Privacy Policy | Kaseco Plus

KASECO GDPR + PRIVACY POLICY  

KASECO is begaan met uw privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom streeft KASECO ernaar om uw persoonsgegevens met de grootste zorg te behandelen en de nodige maatregelen te blijven nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en in het algemeen te voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens. Daarbij zal KASECO steeds de beginselen van rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie, doelbinding, juistheid, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid in acht nemen.  

KASECO wil u door middel van deze privacy policy inlichten over:
-    welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;
-    op grond waarvan en waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt;
-    hoe ze worden beschermd;
-    met wie ze worden gedeeld;
-    hoe lang ze worden bewaard.

Daarnaast zal worden uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.  

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonlijke gegevens.  

Bij verschillende verrichtingen zal verwezen worden naar deze privacy policy, waarna u zal gevraagd worden om te bevestigen dat u deze gelezen en begrepen heeft en u zich ermee akkoord verklaart.

VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Op welke wijze verzamelt KASECO persoonsgegevens?

Op de KASECO website worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Dat kan gebeuren via elektronische formulieren die u moet invullen als u zich registreert, zich abonneert op een nieuwsbrief of andere dienstverlening of om informatie vraagt. Ook is het mogelijk dat u via andere kanalen (zoals per e-mail, via social media, tijdens evenementen) persoonsgegevens doorgeeft aan KASECO.  

Welke gegevens verzamelt KASECO?

KASECO kan verschillende gegevens van u verzamelen. Als u zich registreert voor KASECO website, social media pagina en de nieuwsbrief of op de hoogte wenst gehouden te worden van gerichte acties en promoties, verzamelt KASECO de volgende gegevens:
-       Naam;
-       Geslacht;
-       E-mailadres;
-       Andere gegevens die relevant zijn voor de betrokken dienst.  

Vergeet KASECO niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor KASECO relevant is. Indien u bepaalde gegevens niet wilt overmaken, is het mogelijk dat KASECO de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.  

Op grond waarvan en waarvoor verzamelt KASECO de persoonsgegevens?

1.    op grond van uw toestemming

Als u zich abonneert op een nieuwsbrief of op de hoogte wilt gehouden worden van gerichte acties en promoties, zal KASECO u expliciet toestemming vragen om de gevraagde persoonsgegevens te verwerken voor die specifieke doeleinden. In dat geval hebt u het recht om uw toestemming per eenvoudige e-mail terug in te trekken en om de verwerkte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en die over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

2.    op grond van de gerechtvaardigde belangen van KASECO

Een aantal persoonsgegevens worden verwerkt ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van KASECO, met name het garanderen van een groter gebruiksgemak waardoor de dienstverlening geoptimaliseerd kan worden. Zo kunnen uw voorkeuren opgeslagen worden in een databank, gekoppeld aan uw naam zodat u, wanneer u inlogt op de website, onmiddellijk een rangschikking van data volgens uw persoonlijke voorkeuren kunt bekomen. Om dezelfde redenen worden cookies gebruikt op de website. KASECO verwijst in dit opzicht naar de KASECO COOKIE POLICY.

3.    op grond van de wet

KASECO zal eveneens alle persoonsgegevens verwerken die zij naar Europees of Belgisch recht verplicht is te verwerken.  KASECO zal u dergelijke verwerking en het doel daarvan meedelen, tenzij dat haar verboden is op grond van een wettelijke verplichting. KASECO neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  

BEVEILIGING

KASECO heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De beveiliging van data transmissie over het internet en de elektronische opslag van data kan evenwel onmogelijk voor 100 % gegarandeerd worden. KASECO streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste administratieve, technische en organisatorische maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard van haar activiteiten. De KASECO website kan links naar externe websites bevatten. Als u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacyregels van die websites van toepassing.  

TOEGANG EN OVERDRACHT

De databanken van KASECO kunnen toegankelijk gemaakt worden voor derden die werken in opdracht van KASECO. Hun toegang is beperkt tot die gegevens die ze nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak. Voor het overige worden de verzamelde gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij u uw toestemming daartoe geeft. Uw persoonsgegevens worden ook gedeeld met de bevoegde autoriteiten als ze daarom zouden verzoeken. KASECO zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen als dat is toegestaan.  

RETENTIE

KASECO zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Als u instemde met het ontvangen van promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel of u gratis toegang wilde tot de social media pagina, wordt uw naam, geslacht en e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft. Verder bewaart KASECO de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen, zoals de fiscale bepalingen over de bewaring van gegevens. KASECO zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren.  

UW RECHTEN

Onverminderd het voorgaande, beschikt u over het recht om KASECO te verzoeken:
·         om informatie omtrent de identiteit van de ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens, in de mate dat die bestaan;
·         om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens;
·         in geval van betwisting, de gegevensverwerking m.b.t. uw persoonsgegevens te beperken;
·         om een gratis kopie te ontvangen van de verwerkte persoonsgegevens, tenzij dergelijk verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is;
·         tegen de verwerking van uw gegevens voor specifieke doeleinden bezwaar te maken.  

WIJZIGINGEN

KASECO kan dit privacybeleid op ieder moment wijzigen. KASECO zal de laatste versie van dit privacy-beleid op de website publiceren. Het is dus aan te raden het privacybeleid periodiek te bekijken. In geval van significante wijzigingen die volgens de toepasselijke wetgeving uw toestemming vereisen, zal KASECO u daar duidelijk van op de hoogte brengen en uw toestemming afwachten. Deze privacy policy werd voor het laatst op 1 november 2018 geüpdatet.  

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTBANK

Het Belgische recht is van toepassing op deze privacy policy. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Als dat onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy tot de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar KASECO haar zetel heeft.

CONTACT

Heeft u vragen of wilt u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens indienen, neem dan contact op met KASECO via info@kaseco.be.

U kunt KASECO (maatschap, KBO-nummer 0692.994.229) ook steeds berichten via gewone post op haar zetel: 8501 Kortrijk, Gullegemsestraat 48. Gelieve daarbij een recto-verso kopie van uw identiteitskaart over te maken.

Klachten met betrekking tot het privacybeleid van KASECO kunt u ook richten aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.