Tips voor een gezondere ruimtelijke ordening voor onze steden en gemeenten | Kaseco Plus

Tips voor een gezondere ruimtelijke ordening voor onze steden en gemeenten

De Vlaamse steden die het Burgemeestersconvenant hebben ondertekend, verbinden zich ertoe om de CO²-uitstoot tegen 2020 met 20 % te verminderen. Wat kunnen ze dan nog doen om die doelstelling te halen? In het ‘Inspiratieboek voor een duurzaam lokaal beleid’ van de Vlaamse Milieubeweging en de Bond Beter Leefmilieu, worden alvast enkele waardevolle voorzetten gegeven.

Maatregelen voor een gezondere ruimtelijke ordening

Dichtere stadskernen

Bewoning en handel moet zoveel mogelijk geconcentreerd worden in de dorps- en stadskernen. Winkelen en wonen moet verweven worden in de stadskern met een juiste mix aan woningen, appartementen en handelspanden. Dan zijn er sowieso minder verplaatsingen nodig, en als er toch gereden moet worden, is autodelen gemakkelijker als iedereen dichter bij elkaar woont. Ook de lokale handelszaken varen er wel bij.

Groenere stadskernen

Door compact te bouwen, lijden we niet alleen minder energieverlies, maar is er ook meer plaats voor publiek groen, waar mensen graag zullen vertoeven, wat dan weer het sociale contact bevordert.

Intensiever gebruik van gebouwen en ruimte

Gebouwen en publieke ruimtes moeten meer functies krijgen en inzetbaar zijn op verschillende momenten van de dag. Parkeerterreinen van scholen, winkels en ziekenhuizen zouden bijvoorbeeld 's avonds en 's nachts gebruikt kunnen worden door bewoners.

Deeleconomie en collectieve economie

Autodelen, collectieve energienetten op basis van geothermie of zonne-energie, cohousingprojecten, ... dragen er allemaal toe bij dat er minder energie verloren gaat en dat alle beschikbare middelen, gebouwen en ruimte optimaal benut worden.

Hergebruik en herbestemming van bestaande gebouwen

Meer dan de helft van de (oudere) Vlaamse woningen is onderbezet. Die kunnen opgedeeld worden voor nieuwe, kleinere gezinnen en meteen ook verbouwd en geïsoleerd worden.

Meer renovaties of nieuwe kleinere woningen

Bijna een derde van de Vlaamse woningen is ouder dan 60 jaar. Renovatie moet hier gestimuleerd worden, of de woningen kunnen gesloopt worden en vervangen door kleinere, energiezuinige woningen.

Maatregelen om zuiniger met energie om te springen

 • Werk aan een strategie voor groene warmte.
 • Stel een warmtezoneringsplan op.
 • Gebruik geen fossiele brandstoffen bij nieuwbouw.
 • Moedig diepgaande renovaties aan.
 • Geef renovatie-advies of -begeleiding.
 • Organiseer of ondersteun wijkrenovaties.
 • Verdeel hernieuwbare energie via een slim net.
 • Voorzie in collectieve energieopslag.                           

Doelstellingen

 • Fossielvrije gemeenten
 • Transitie naar 100 % hernieuwbare energie tegen 2050

Maatregelen om richting circulaire economie op te schuiven

 • Duurzame businessmodellen en sociale ondernemers
 • Kringwinkel en repaircafé in de gemeente
 • Gereedschap en spullen delen of ruilen
 • Voldoende parkeerplaatsen voor autodelen
 • Gemeenschappelijke woonvormen (huisdelen, cohousing, zorgwonen, ...)
 • Gedeelde voedselproductie, samentuin-initiatieven
 • Circulaire gebouwen uit ecologische of herbruikbare materialen
 • Duurzame biogebaseerde of biodegradeerbare materie
 • Flexibele ontwerpen, conform aan wijzigende functies en behoeften
 • Duurzaam bouwadvies aan bewoners via provinciale steunpunten
 • Groepsaankopen voor isolatie, zonnepanelen, ...
 • Circulair aankoopbeleid voor het gemeentebestuur

Deze tips toepassen op jouw stad of gemeente?

Met onze autonome bio-ecologische woning in Rekkem dragen wij van Kaseco alvast ons steentje bij, en we zullen niet nalaten deze boodschap verder uit te dragen. Overheden en gemeentes die hun ruimtelijke ordening eens onder onze loep willen laten nemen, kunnen contact opnemen via e-mail op info@kaseco.be of telefonisch op 0032 56 41 27 88. Of stel je vraag via het onderstaande formulier: